Privacybeleid

De Foundation for Global Goals neemt grote zorg voor de bescherming van persoonsgegevens, gezien deze van essentieel belang zijn voor haar activiteiten. In dit privacy beleid geven wij u heldere en transparante informatie over de wijze waarop FFGG met persoonsgegevens omgaat van (oud) donateurs, (oud) ambassadeurs en gebruikers van onze website en andere digitale diensten.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Persoonsgegevens van (oud) donateurs, (oud) ambassadeurs en gebruikers worden  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houd FFGG zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkingsverantwoordelijke is Stichting Global Goals gevestigd in Utrecht.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Er zijn verschillende doeleinden en grondslagen waarvoor FFGG persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. FFGG verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen of via derden. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt  FFGG persoonsgegevens:

  • Grondslag uitvoering of voorbereiding overeenkomst;
  • Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van donatieovereenkomst (waaronder giften) en/of anderen overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan FFGG, uw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering of precontractuele fase op uw verzoek, van de overeenkomst verstrekken;
  • Wanneer u producten en/of diensten van FFGG afneemt;
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole, grondslag gerechtvaardigd belang, in het kader van relatie beheer, werving en het aanbieden van diensten.
Wanneer u contact heeft met FFGG. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert en (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, uw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

E-MAIL

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door FFGG indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door contact op te nemen via het contactformulier op de website.

PERSOONSGEGEVENS

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. FFGG kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

FFGG verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

FFGG bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die FFGG verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Het laten verwijderen van gegevens is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij FFGG en er geen wettelijke bewaarverplichting geldt. U kunt hiervoor contact opnemen door het contactformulier op de website in te vullen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Om persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past FFGG passende beveiligingstechnologie en procedures toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. FFGG neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

SOCIAL MEDIA

Middels social media kanalen is FFGG actief voor het vinden, ontwikkelen en delen van inhoudelijke content voor haar gebruikers, organisaties, producten en/of diensten. FFGG is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. FFGG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

GEBRUIK VAN COOKIES

FFGG maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Dit gebruik van cookies is volledig volgens de wet Algemene Verordening Gegevens.

FFGG EN ANDERE WEBSITES

Op onze website treft u links aan naar andere websites waarmee wordt doorverwezen. FFGG draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN AFMELDINGEN

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze stellen door het contactformulier op de website in te vullen.

Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen van producten, diensten of samenwerkingsverbanden, dan kunt u bezwaar hier tegen maken. Dit kunt u doen door het contactformulier op de website in te vullen.

WIJZIGINGEN

FFGG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons beleid. Indien dit het geval is zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.